Smoothies & Protein Shakes

Delicious smoothies. Power protein shakes!

SMOOTHIES & PROTEIN SHAKES

SMOOTHIES (individual recipes)

 

 

 

 

 

  • Chocolate Almond Butter Smoothie

 

  • Blueberry Milkshake Smoothie

 

  • Chocolate Raspberry Protein Smoothie

 

  • Kiwi Strawberry Banana Smoothie

 

  • Ginger Strawberry Kombucha Smoothie

 

  • Goji Berry Mango Smoothie

 

  • Chocolate Avocado Smoothie

 

  • Green Machine Smoothie

 

  • Lemon-Lime-Kale Smoothie

 

  • Spice Smoothie

 

  • Coffee Smoothie

 

  • Sweet Dreams Smoothie

 

  • Raspberry Peach Watermelon Smoothie

 

PROTEIN SHAKES (individual recipes)

 

 

 

 

 

  • Chocolate Malt Shake

 

  • Chocolate Banana Creme Shake

 

  • Chocolate Peach Pineapple Shake

 

  • Chocolate Strawberry Shake

 

  • Cinnamon Bun Shake

 

  • Key Lime Pie Shake

 

  • Instant Mocha Shake

 

  • Mocha Mint Shake

 

  • Orange Banana Shake

 

  • Pineapple Coconut Shake

 

  • Strawberry Banana Shake

 

  • Thin Mint Shake